Betingelser og Vilkår

  • AVBESTILLING / KANSELLERING

Ved signert kontrakt betales oppdraget i sin helhet.

Ved bekreftet tilbud/oppdrag, mer enn 14 dager til arrangementstart, avbestillingsgebyr på 30% av total sum.

Ved bekreftet tilbud/oppdrag mellom 14 - 7 dager til arrangementstart, avbestillingsgebyr på 50% av total sum.

Ved bekreftet tilbud/oppdrag mindre enn 7 dager til arrangementstart, avbestillingsgebyr på 100% av total sum.

Avbestilling må skje skriftlig pr. e-post til post@prodj.no (ikke SMS)

  • EKSTRA SPILLING / OVERTID / GARANTI

Ved ekstra spilling på overtid belastes kr 800,- pr påbegynt halvtime frem til kl. 03.00, og kr 1.000,- etter kl. 03.00. Vi garanterer at engasjerte kommer som avtalt ihht kontraktens betingelser og at utstyret som leveres virker.

Denne kontrakten er sendt til arrangør på e-post og må signeres elektronisk med "Bank ID" via Posten Norges sin signeringstjeneste.


KONTRAKTENS VILKÅR

  • MOTKRAV

Arrangør kan ikke gjøre fradrag eller fremsette motkrav i det totale vederlag, såfremt fradraget/motkravet ikke er skriftlig erkjent eller rettskraftig avgjort. Arrangør kontakter PRO DJ NORGE GRUPPEN umiddelbart etter arrangementets slutt, senest 5 dager etter slutt, hvis det skal fremsettes motkrav eller klage på utført tjeneste.

  • MISLIGHOLD/HEVING/ERSTATNING

Ved arrangørs mislighold av denne kontrakt plikter denne å erstatte det økonomiske tap artisten måtte lide. Erstatningen skal uansett begrenses til det totale vederlag.

Ved artistens mislighold av denne kontrakt plikter denne å erstatte det direkte og dokumenterte økonomiske tap arrangør måtte lide. Erstatningen skal uansett begrense seg til det totale vederlag. Dersom artistens ankomst blir forsinket grunnet offentlig transportmiddel, trafikkuhell, feil oppgitt adresse eller feil arrangementsdato så er artisten ikke ansvarlig for tap som skyldes slik forsinkelse.

Ved vesentlig mislighold av kontrakten kan denne heves. I tillegg kan det kreves erstatning i henhold til ovennevnte. Både manglende betaling av hele eller deler av det totale vederlag og hel eller delvis avlysning av arrangement, er å anse som vesentlig mislighold av denne kontrakt. Avbestillingsvilkår fremgår på første side av kontrakten.

  • TVISTER/ENDRINGER I AVTALEN

Alle tvister etter denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom tvisten ikke løses ved forhandlinger skal denne avgjøres ved de alminnelige domstoler. Ved tvist må arrangør betale faktura i henhold til kontrakten. Begge parter skal være enige dersom det skulle skje en endring i kontrakten. Dette skal skje skriftlig (e-post).

  • ANNEN BORTFALL

Dersom den engasjerte ankomst blir forsinket grunnet offentlig transportmiddel eller force majeure, er denne ikke ansvarlig for tap som skyldes slik forsinkelse. Ved force majeure, slik som brann, landesorg, naturkatastrofe eller krig, bortfaller denne kontrakt uten at partene kan kreve oppfyllelse eller erstatning for tap de måtte lide.

Videre kan artisten la kontrakten bortfalle ved legeattest eller ved innkalling til militær- eller siviltjeneste, uten at kontrahent kan kreve oppfyllelse eller erstatning for det tap denne måtte lide. Artisten vil finne en erstatter for artisten i samråd med arrangør, om ikke andre løsninger er ønskelig.

  • ARRANGØRENS PLIKTER

Det er arrangørens plikt å engasjere vakter under alle typer arrangementer, samtidig innhente politiets tillatelse der dette kreves. Arrangøren plikter å påse at artistens utstyr under arrangementet ikke blir utsatt for tyveri, hærverk eller lignende. Herunder også søl av alkohol eller lignende på utstyret. Hvis så skulle skje er arrangør erstatningsansvarlig. Dette gjelder også vask/rens av utstyr (belastes kr 800 pr time). Ved større ødeleggelser eller søl av alkohol som utgjør utstyrets aktivitet svikter, er arrangør 100% erstatningsansvarlig. Ved utendørs arrangementer så plikter arrangøren at det er nok strøm til utstyret og tak over artist og utstyret.

Dersom tidsplan for arrangør er forsinket, forskyves ikke artistens opptreden. Da vil overtidssatser være gyldig, med mindre det er spesifisert i kontrakten. Tidspunktene i kontrakten kan forskyves pluss/minus 1 time (i tidsrommet kl. 15-03) uten ekstra kostnad, men dette må meddeles skriftlig og senest 48 timer før arrangementsstart.

Arrangør/kunden er ansvarlig for at TONO/GRAMO avgift innbetales til TONO/GRAMO.

Dette gjelder kun ved offentlige arrangement og ikke lukkede private selskap. Les mer på www.tono.no

Ved ødelagt utstyr i forbindelse med arrangementet som skylles at arrangøren ikke oppfyller sine krav, eller at gjester er uforsiktige, er arrangør 100% ansvarlig for å dekke utstyret. Ofte dekkes dette av forsikringer, men dersom det ikke dekkes, må arrangør erstatte nytt produkt til kostpris.

  • BRUK AV BILDER OG VIDEO FRA ARRANGEMENT, SAMT BRUK AV REFERANSER

Artist, og/eller medhjelpere/partnere av PRO DJ NORGE GRUPPEN tar bilder/video av utstyrs oppsettet, samt noen bilder/video underveis i arrangementet for dokumentasjon på at arrangementet ble gjennomført. I ettertid ønsker vi sannsynligvis også bruke arrangørens navn (firmanavn eller fornavn på privatpersoner) og eventuelt logo på var oversikt over referanser. På private lukkede selskap vil vi ikke publisere bilder/video av personer som kan gjenkjennes uten tillatelse fra arrangør. Hvis dere som arrangør ønsker å reservere dere mot dette, så ber vi om at dette gis beskjed på forhånd.

  • FAKTURA / BETALING

PRO DJ NORGE GRUPPEN sender faktura som forfaller dagen etter arrangementets slutt, om ikke annet er avtalt. Eksempel forhåndsbetaling eller kontantoppgjør. All fakturering skjer gjennom PRO DJ NORGE GRUPPEN. Faktura kommer tilsendt på e-post til arrangør. Gebyr på kr 70,- tilfaller pr faktura, samt adm.gebyr pr utsendt kontrakt kr 100,-. Gebyrene er eks. Mva og aksepteres ved aksept av tilbud/signering av kontrakt med PRO DJ NORGE GRUPPEN.

For private oppdrag kreves det at avtalt beløp er innbetalt før arrangementet avvikles, se tilsendt faktura.

  • FOR BEDRIFTER MED FAKTURA AVTALE

Dersom ikke beløpet er betalt innen 7 dager etter forfall, sendes en betalingspåminnelse uten ekstra kostnad. Påminnelsen kommer med 4 dagers forfall. Dersom beløpet fremdeles ikke er betalt fra påminnelse etter 7 dager, sendes ny påminnelse med kostnad på kr 70,-, med forfall på 4 dager. Etter 2.gangs purring blir faktura automatisk sendt til vår samarbeidspartner for inkasso.

DJ-tjenesten er uten Merverdiavgift, da DJ/artisten er utøvende kunstnere og er fritatt for mva.  Merk! Mva tilkommer lyd og lys utstyr.